Thứ Bảy:

Nhà thờ (tầng) dưới: 8:45 AM, 12:10 PM, 5:00 PM and 7:00 PM (Spanish)

Chúa Nhật:

Nhà thờ (tầng) dưới: 9:00 AM, 10:15 AM, 12 Noon

Chinese), 1:30 PM (Spanish) 3:00 PM (Thánh lễ của cộng đoàn Việt Nam) and 7:30 PM

Nhà thờ trên: 10:15 AM (Spanish), 12 Noon (English)

Các ngày trong tuần:

6:45 AM, 8:45 AM, 12:10 PM

Thứ Ba & Thứ Năm : 6:45 PM (Spanish)

Các ngày lễ nghỉ:

6:15 PM (English), 7:30 PM (Spanish)

6:45 AM, 8:45 AM, 12:10 PM, 6:15 PM, and 7:30 PM (Spanish)

Thứ Tư:

Spanish Mass & Novena at 6:45 PM in the Lower Church

Chinese Mass & Novena at 7:45 PM (Confessions will be available between Masses)