"Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu." (Mc 9:2-4) 

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     ChỊ Lan: xin lễ cầu cho llinh hồn Phê-rô và Mát-ta

$13.     Chị Tuyết Mai: xin lễ Cầu Bình An.

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (18/2/2018)

Số người dự lễ (2,767) – Số tiền bỏ giỏ:  $9,253.59

 

Đi Đàng Thánh Giá:Hôm nay, sau Thánh lễ, mời Cộng đoàn ở lại Đi Đàng Thánh Giá!

Mùa Chay Thánh. Giữ chay và kiêng thịt (Thứ Tư Lễ Tro & Thứ sáu Tuần Thánh). Theo giáo luật, tuổi giữ chay là từ 18 đến 60 tuổi. Kiêng thịt là từ 14 tuổi trở lên. Kiêng thịt tất cả các ngày thứ sáu trong Mùa Chay

 

This week begins the 2018 Annual Catholic Appeal. We thank all who have participated with a gift to the 2017 Appeal and ask that everyone prayerfully consider making a gift to the 2018 Appeal. The work and services made possible through your donation to the Annual Catholic Appeal help people in Brooklyn and Queens in ways that no one parish can alone.