"Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng." Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe." (Lc 4:16-21)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Tăng Ngọc Số. Cầu cho linh hồn Phê-rô Nguyễn Bá mới qua đời.

Tiền bỏ giỏ

Chúa nhật ngày 20/1/2019

Số người dự lễ: 2,701

Số tiền bỏ giỏ: 10,956.07

…….

Sau Thánh Lễ, Mời Cộng Đoàn Đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 3)

******

 

 

MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019

 

Cộng đoàn sẽ tổ chức Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi vào Chúa nhật ngày 10/2/2019, nhằm mùng 6 Tết.

Thánh Lễ Cầu Bình An Năm Mới lúc 3 giờ chiều, nhà thờ dưới.

Liên Hoan tại văn phòng của Cộng đoàn, lối vào 545-60th Street, Brooklyn, N.Y. 11220.

Kính mời mọi người tham gia!