BAN ĐIỀU HÀNH

Linh mục Linh Hướng: Phê-rô Cao Vĩnh Phúc, DCCT.

Đại diện cộng đoàn: Gio-an Trần Đình Hoàng.

Phó đại diện: Nguyễn Văn Nghĩa.

Phụng vụ: Giu-se Nguyễn Đình Tài.

Thủ quỹ: Phạm Tùng.

Sinh hoạt: Caroline Truc An Quan.…

Read more: Điều hành Cộng đoàn