Hình Tuần Thánh 2013

 

Một số hình ảnh trong Tam Nhật Thánh 2013

 

 

Ca đoàn Việt Nam hát lễ Thứ Năm Tuần Thánh

 

Nghi thức Rửa chân tối thứ Năm Tuần Thánh

 

Giáo xứ MHCG Đi Đàng Thánh Giá sáng Thứ Sáu Tuần Thánh

 

Đi Đàng Thánh Giá sáng thứ Sáu Tuần Thánh của Địa phận Brooklyn…

Read more: Hình Tuần Thánh 2013