Linh mục quản nhiệm cộng đoàn:

Peter Cao Vĩnh Phúc, DCCT

Địa chỉ:

526 59th Street
Brooklyn, NY 11220


Tel.: 718-492-9200 (Ext.108)

 

Quý vị có thể liên lạc với cha quản nhiệm qua hình thức dưới đây:

Your name
Your E-mail address
Subject
Nhập nội dung vào đây
Email a copy of this message to your own address
Please click on the cat

Xin chân thành cám ơn quý vị.